Beleidsplan 2021 -2023

Beleidsplan 2021 -2023

Beleidsnota vereniging Het Damesleesmuseum

Inleiding

2020 en de eerste helft van 2021 was een bewogen tijd, waarin we steeds weer geconfronteerd werden met feiten waarop wij geen enkele invloed hadden, maar die verstrekkende gevolgen hebben gehad voor het functioneren van de bibliotheek. Nu is het ogenblik gekomen de blik naar toekomst te richten. De focus daarbij moet liggen op het vergroten van het ledental, het werven van sponsoren en fondsen, het laatste om speciale projecten te verwezenlijken. De komende 3 jaar zal het bestuur zich daar intensief mee bezig houden. Het vergroten van de bibliotheek met actuele boeken en tijdschriften staat hiermee in nauw verband.

Missie

De vereniging heeft als doel het hebben en onderhouden van een bibliotheek teneinde voor haar leden door middel van uitlening de mogelijkheden te scheppen tot het lezen van boeken en tijdschriften in en buiten haar lokalen.

Strategie

De komende tijd zal het bestuur werken aan een aantal prioriteiten:

  1. Het vergroten van het ledental

Doormiddel van het werken aan de huisstijl zodat we een gezicht naar buiten krijgen. Daarnaast zal de naamsbekendheid in de regio Den Haag moeten worden uitgebreid. Binnen drie jaar een stabiel ledenaantal generen en ons richten om jongeren te enthousiasmeren voor onze bibliotheek.

Diverse wijkbladen zullen worden aangeschreven waarbij ook aandacht wordt geschonken aan ex- pats die voor enige tijd in de stad wonen. Contact wordt opgenomen met de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig museum. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht om een ambassadeur te vinden en zal een beroep op de leden worden gedaan om in hun kennissenkring de naamsbekendheid te vergroten. Leesclubs zullen de mogelijkheid krijgen om tegen een kleine betaling hun bijeenkomsten in het Damesleesmuseum te houden. Dit genereert leden.

  1. Werven van sponsoren

Hierbij kan gedacht worden aan het actief benaderden van bedrijven maar ook het organiseren van een evenement met de nadruk op het belang van lezen en de instandhouding van de bibliotheek. Dit zal in het Damesleesmuseum moeten plaatsvinden om zo ook het bijzonder pand onder de aandacht te brengen

  1. Werven van fondsen

Voor speciale projecten zal een beroep gedaan worden op culturele fondsen. Welke daarvoor in aanmerking komen hangt af van het project.

  1. Bibliotheek systeem

Het bibliotheek systeem Adlib krijgt een update zodat er meer mogelijkheden kunnen worden gebruikt.

Huidige situatie

De vereniging heef nu 380 leden, per maand worden ongeveer 25 boeken aangeschaft. Het pand is in eigendom en wordt deels verhuurd.

In het afgelopen jaar is de inrichting gemoderniseerd en is de website up-to-date gemaakt. De administratie is geautomatiseerd.

Activiteiten

Door de Corona crisis zijn er de afgelopen periode weinig activiteiten ontplooid. Sinds eind mei 2021 is het Damesleesmuseum weer geopend. De samenkomsten van het lees comité kunnen helaas nog niet worden opgestart. Hetzelfde geldt voor de lezingencyclus. De rondleidingen worden nu op kleine schaal weer opgestart.  Zodra dit mogelijk is, zullen alle andere activiteiten weer worden opgestart.

Tijdens de sluitingsperiode is het initiatief genomen om uit te lenen boeken bij leden langs te brengen. Dit zal worden gehandhaafd.

In 2021 zal het dak boven de erker worden hersteld, in 2022 zal de voorgevel gevoegd worden. Hiervoor wordt subsidie aangevraagd.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit

Presidente: C.E.Jonxis

Secretaris: P.C.F Kolijn

Penningmeester: A.B. van Karnebeek

Commissaris huis: M.B.L. Boon-Stam

Bibliothecarissen: E.M. van Zutphen-Wijsenbeek, P.M.Sparreboom, M.A. Eisma

De vereniging Het Damesleesmuseum is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 40407885. Fiscaal nummer 816563925. Anbi nummer

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. De vereniging heeft geen werknemers in dienst. 

Financiën

In het jaarverslag wordt de jaarrekening gepresenteerd. In 2020 werd een nieuw dak geplaatst en werd de inrichting gemoderniseerd.

Vermogen

Het vermogen van Het Damesleesmuseum bestaat uit het pand aan de Nassauplein 15 te Den Haag, waar de bibliotheek is gevestigd. De bovenste etage van het pand verhuurt de vereniging aan derden. Deze huurpenningen leveren een bijdrage aan onze huisvestingskosten.  Daarnaast heeft de vereniging werkkapitaal (vrij besteedbare liquiditeiten) voor de financiering van de overige exploitatiekosten van de bibliotheek.